Jouw Privacy,
Onze Prioriteit

Op deze pagina leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en beschermen, en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens.

We hechten veel waarde aan transparantie en de privacy van onze gebruikers, daarom vind je ons volledige privacybeleid hier beneden. Zo heb je een overzicht van alle ins en outs.

Privacy beleid

Artikel 1.                Definities

 1.1.            In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

 1. Internet Politie: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Internet Politie B.V., gevestigd aan het Jagerserf 7 (3851 SM) te Ermelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82700133;
 2. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Internet Politie, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Internet Politie i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Internet Politie en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Internet Politie aanbiedt;
 4. website: de website www.internetpolitie.nl en www.internetpolice.com die door Internet Politie worden beheerd;
 5. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
 6. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

 

Artikel 2.                Persoonsgegevens

 2.1.            Voor Internet Politie is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Internet Politie volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

 2.2.            Internet Politie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

 2.3.            Internet Politie verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan Internet Politie heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Internet Politie.

 2.4.            Internet Politie verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. e-mailadres;
 2. IP-adres.

 2.5.            Internet Politie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

 2.6.            De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Internet Politie kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Internet Politie raadt ouders en wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder of wettelijk vertegenwoordiger er van overtuigd is dat Internet Politie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder of wettelijk vertegenwoordiger contact op te nemen met Internet Politie middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal Internet Politie de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 

Artikel 3.                Grondslag en doeleinden van de verwerking

 3.1.            De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene.

 3.2.            Internet Politie verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
 2. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
 3. het tot stand komen van de overeenkomst;
 4. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
 5. om betrokkene te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Internet Politie;
 6. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
 7. het opbouwen en bijhouden van een klantenbestand;
 8. het sturen van een factuur;
 9. het voldoen aan administratieve plichten;
 10. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
 11. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
 12. om de website en de dienstverlening van Internet Politie te verbeteren;
 13. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

 3.3.            De verstrekking van de naam, land van herkomst en het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, land van herkomst en het e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.

 3.4.            Internet Politie zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

 3.5.            Internet Politie verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Internet Politie streeft naar minimale gegevensverwerking.

 3.6.            Internet Politie zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

Artikel 4.                Profilering

 4.1.            Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan Internet Politie heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.

 4.2.            Het doel van profilering is:

 1. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan Internet Politie vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
 2. marketinganalyses;
 3. sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

 4.3.            Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.

 4.4.            Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door Internet Politie worden verwerkt:

 1. geslacht;
 2. leeftijdscategorie;
 3. locatiegegevens;
 4. zoekopdrachten ingevoerd op de website;
 5. surfgedrag.

 

Artikel 5.                Nieuwsbrieven

 5.1.            Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Internet Politie. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.

 5.2.            Internet Politie zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 6.                Afmelden voor nieuwsbrieven

 6.1.            De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

 1. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
 2. door contact op te nemen met Internet Politie, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.

 6.2.            In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

 

Artikel 7.                Wissen van persoonsgegevens

 7.1.            Internet Politie zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

 7.2.            Internet Politie is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

Artikel 8.                Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 8.1.            Internet Politie zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:

 1. Internet Politie daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
 2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 4. de doorgifte geschiedt aan een door Internet Politie voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Internet Politie een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

 8.2.            De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

 

Artikel 9.                Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

 9.1.            Op verzoek verleent Internet Politie aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Internet Politie van hem bijhoudt en verstrekt Internet Politie de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

 9.2.            Internet Politie biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Internet Politie van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

 9.3.            Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Internet Politie worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van Internet Politie. Internet Politie reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 

Artikel 10.             Bezwaar

10.1.            De betrokkene kan bij Internet Politie bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Internet Politie het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Internet Politie met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Internet Politie bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

 

Artikel 11.             Recht van beperking

11.1.            Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Internet Politie verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

 

Artikel 12.             Contact

12.1.            Voor vragen over de wijze waarop Internet Politie persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Internet Politie van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Internet Politie.

 

Contactgegevens:

Internet Politie B.V.

adres:                         Jagerserf 7

postcode/plaats:         3851 SM Ermelo

e-mailadres:               [email protected]

telefoonnummer:         085 40 14 383

 

12.2.            Indien Internet Politie op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Internet Politie de betrokkene daarvan op de hoogte.

 

Artikel 13.             Beveiligingsmaatregelen

13.1.            Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Internet Politie verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

13.2.            Internet Politie neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:

 1. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
 2. het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
 3. gegevens die aan Internet Politie worden verstrekt, worden middels een beveiligde cloud omgeving opgeslagen;
 4. deze omgeving bevindt zich in een datacenter binnen de EU en voldoet aan ISO beveiligingseisen (ISO 27017ISO 27701ISO 27018)
 5. het versleuteld opslaan van de gegevens in de database;
 6. het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;
 7. tijdige software updates en back-ups
 8. e-mailberichten en/of andere documenten waarin persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen worden in de regel niet uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint, dan wordt het document bewaard in een afgesloten kast of wordt het document direct na gebruik vernietigd;
 9. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.

 

Artikel 14.             Privacy beleid van derden

14.1.            Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Internet Politie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

 

Artikel 15.             Wijzigingen

15.1.            Internet Politie behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Internet Politie.

 

Artikel 16.             Datalek

16.1.            Indien zich bij Internet Politie een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Internet Politie daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

16.2.            Indien er sprake is van een datalek bij Internet Politie dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Internet Politie de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

 

Artikel 17.             Cookies

17.1.            Internet Politie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

17.2.            Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.

17.3.            Internet Politie plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.

17.4.            De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Internet Politie zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

17.5.            Soorten cookies en doelen:

Cookie sleutelDe partij die de cookie plaatstDomeinCookietypeVervaltermijnBeschrijving
_fbcFacebook.internetpolitie.nlMarketing2 jaarwordt gebruikt voor het volgen van gebruikersactiviteiten op websites met Facebook-integratie, om informatie te verzamelen voor gerichte advertenties.

_ga
Google Analytics.internetpolitie.nl
Statistieken
2 jaarwordt gebruikt door Google Analytics om gebruikers op een website te identificeren en hun activiteit te volgen voor analyse van het websiteverkeer.

_clck
Microsoft Clarity.internetpolitie.nl
Marketing
1 jaarwordt gebruikt door Microsoft Advertising om klikinformatie van gebruikers op advertenties bij te houden.

_gcl_au
Google Adsense.internetpolitie.nlMarketingblijvendwordt gebruikt door Google Adsense voor het bijhouden van conversies en het meten van de effectiviteit van advertenties die worden weergegeven op websites die Google Adsense gebruiken.
_clsk .internetpolitie.nl
Statistieken
1 dagwordt geassocieerd met Microsoft en verzamelt anonieme informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, mogelijk voor het volgen van gebruikersgedrag en het verbeteren van de websiteprestaties.
_fbpFacebook.internetpolitie.nlMarketing3 maandenwordt gebruikt door Facebook om gebruikersactiviteit op websites met Facebook-pixels te volgen voor advertentiedoeleinden.

 

17.6.            Internet Politie kan haar beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van Internet Politie ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. Internet Politie raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

 

Artikel 18.             Klacht indienen

18.1.            Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Internet Politie niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, opmerkingen of suggesties?
Aarzel niet om contact met ons op
te nemen. 

Vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Contacteer via email

Ons team staat klaar voor jou.

Ons hoofdkantoor

Voor een afspraak kun je hier terecht.

Jagerserf 7

Ermelo, Nederland

We horen graag van je

Vul ons contactformulier in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.
Of je kan altijd bij ons terecht via [email protected]