Onze Algemene Voorwaarden

Meer informatie over en een uitgebreid inzicht in onze regels en voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze diensten en producten. Door gebruik te maken van onze diensten en producten stem je in met deze Algemene Voorwaarden. Lees ze daarom zorgvuldig door voordat je gebruikmaakt van onze diensten.

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1.                Definities

 1.1.            In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

Account:                                 Het account dat de Klant heeft aangemaakt voor het gebruik van de Dienst;

 

App:                                       De mobiele applicatie genaamd “Internet Politie” die door Internet Politie ontwikkeld is;

 

Basis Abonnement:                 De Overeenkomst waarvoor de Klant geen vergoeding aan Internet Politie verschuldigd is;

 

Dienst:                                   De dienst die Internet Politie in het kader van de Overeenkomst aan de Klant levert;

 

Extensie:                                De extensie voor een webbrowser die door Internet Politie ontwikkeld is;

 

Internet Politie:                        De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Internet Politie B.V. gevestigd aan Jagerserf 7 te Ermelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82700133;

 

Klant:                                     De natuurlijke persoon die met Internet Politie een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

 

Melding:                                 De melding:

- In de Extensie of in de App dat de website die de Klant wenst te bezoeken een Risico Website is;

- Bij een e-mailbericht dat het e-mailbericht afkomstig is van een Risico Afzender;

 

Overeenkomst:                       De overeenkomst tussen Internet Politie en de Klant tot gebruik van de Dienst;

 

Premium Abonnement:            De Overeenkomst waarvoor de Klant een vergoeding aan Internet Politie verschuldigd is;

 

Risico Afzender:                      Een afzender van een e-mailbericht:

                                              - Die een oplichter is of vermoedelijk een oplichter is; en/of

                                              - Die de ontvanger van het e-mailbericht wenst te benadelen of vermoedelijk wenst te benadelen; en/of

                                              - Waarin een link staat naar een Risico Website; en/of

                                              - Die zich voordoet als een andere afzender, bijvoorbeeld door het gebruik van namen, logo’s en/of huisstijl van een derde.

 

Risico Website:                       Een website:

- Waar transacties hebben plaatsgevonden of vermoedelijk hebben plaatsgevonden waarbij afnemers zijn benadeeld, zoals een malafide webshop; en/of

- Die beheerd wordt of vermoedelijk beheerd wordt door een crimineel, oplichter of persoon die de intentie heeft om anderen te benadelen; en/of

- Waarop frauduleuze handelingen of vermoedelijk frauduleuze handelingen worden verricht; en/of

- Waarvan het risico bestaat dat het gebruik ertoe leidt dat de Klant slachtoffer wordt van oplichting of een ander strafbaar feit;

- Die zich voordoet als een andere website, bijvoorbeeld door het gebruik van namen, logo’s en/of huisstijl van een derde.

 

Schriftelijk:                             Schriftelijk of via de e-mail.

 

 1.2.            Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

 

Artikel 2.                Algemeen

 2.1.            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen de Klant en Internet Politie en op het gebruik van de Dienst.

 2.2.            Deze algemene voorwaarden staan op de website van Internet Politie gepubliceerd.

 2.3.            Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts Schriftelijk worden overeengekomen.

 2.4.            Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Internet Politie vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 2.5.            Indien Internet Politie niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Internet Politie het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 2.6.            Internet Politie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. De Klant wordt Schriftelijk van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. Indien de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden nadeliger is voor de Klant dan de voorgaande versie en de Klant niet akkoord is met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden, dan:

a.        Dient de Klant met een Basis Abonnement zijn Account te verwijderen en geen gebruik meer te maken van de Dienst;

b.        Heeft de Klant met een Premium Abonnement het recht het Premium Abonnement op te zeggen tegen de dag waarop de nieuwe versie van de algemene voorwaarden in werking treedt.

 

Artikel 3.                Aanbod

 3.1.            Ieder aanbod van Internet Politie is vrijblijvend.

 3.2.            Internet Politie kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3.3.            De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

 3.4.            Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

 

Artikel 4.                Totstandkoming van de Overeenkomst

 4.1.            Het Basis Abonnement komt tot stand op het moment dat de Klant:

a.        De Extensie heeft geïnstalleerd of de App heeft gedownload; en

b.        Een Account heeft aangemaakt; en

c.        Op de link heeft geklikt die in de verificatie e-mail is opgenomen die door Internet Politie naar de Klant is gestuurd.

 4.2.            Het Premium Abonnement komt tot stand op het moment dat de Klant:

a.        De Extensie heeft geïnstalleerd of de App heeft gedownload; en

b.        Een Account heeft aangemaakt; en

c.        Op de link heeft geklikt die in de verificatie e-mail is opgenomen die door Internet Politie naar de Klant is gestuurd; en

d.        Het bestelproces succesvol via de website van Internet Politie heeft doorlopen.

 4.3.            De Overeenkomst kan pas tot stand komen nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 4.4.            Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Internet Politie de Klant daarvan een bevestiging via de e-mail.

 

Artikel 5.                Herroepingsrecht voor Premium Abonnement

 5.1.            De Klant heeft het recht het Premium Abonnement binnen 14 dagen na het afsluiten van het Premium Abonnement te ontbinden.

 5.2.            Indien Internet Politie op uitdrukkelijk verzoek van de Klant tijdens de herroepingsperiode is begonnen met de uitvoering van het Premium Abonnement, dan is de Klant Internet Politie een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Internet Politie is nagekomen op het moment dat de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 5.3.            Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan zal Internet Politie de door de Klant reeds betaalde kosten voor het Premium Abonnement of een deel daarvan, indien artikel 5.2 van toepassing is, binnen 14 dagen terugbetalen.

 

Artikel 6.                Account

 6.1.            De gegevens die de Klant bij het aanmaken van een Account invult dienen correct en volledig te zijn.

 6.2.            Internet Politie heeft het recht de toegang van de Klant tot zijn Account (tijdelijk) te blokkeren, indien:

a.        De Klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;

b.        De Klant onrechtmatig handelt jegens Internet Politie;

c.        Blijkt dat de Klant de beheerder is van een Risico Website of een Risico Afzender is;

d.        Een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van het Account.

 6.3.            De Klant wordt Schriftelijk van een blokkering zoals omschreven in artikel 6.2 in kennis gesteld.

 

Artikel 7.                Abonnementen

 7.1.            Het Basis Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Klant kan het Basis Abonnement te allen beëindigen door zijn Account in de Extensie en de App te verwijderen.

 7.2.            Bij het afsluiten van het Premium Abonnement kan de Klant kiezen tussen een Premium Abonnement voor onbepaalde tijd of een Premium Abonnement voor 1 jaar.

 7.3.            Bij een Premium Abonnement voor onbepaalde tijd wordt maandelijks een vergoeding aan de Klant in rekening gebracht.

 7.4.            Bij een Premium Abonnement voor 1 jaar wordt eenmalig een vergoeding aan de Klant in rekening gebracht.

 7.5.            Het Premium Abonnement voor onbepaalde tijd kan de Klant te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 7.6.            Het Premium Abonnement voor 1 jaar wordt na het einde van de looptijd telkens automatisch verlengd met 1 jaar tijd, tenzij de Klant het Premium Abonnement tegen het einde van de looptijd heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het automatisch verlengde Premium Abonnement kan door de Klant te allen tijde tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien de Klant het automatisch verlengde Premium Abonnement tussentijds opzegt, dan wordt het reeds vooruitbetaalde jaarbedrag naar verhouding aan de Klant terugbetaald.

 7.7.            Na het einde van het Premium Abonnement wordt de Overeenkomst omgezet in een Basis Abonnement.

 7.8.            Indien de Klant geen gebruik meer wil maken van de Dienst, dan kan de Klant zijn Account in de Extensie en de App verwijderen. Indien de Klant zijn Account heeft verwijderd en de Klant een Premium Abonnement heeft afgesloten, dan blijven de abonnementskosten verschuldigd tot aan het einde van het Premium Abonnement.

 

Artikel 8.                Uitvoering van de Overeenkomst

 8.1.            Internet Politie zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.

 8.2.            De Dienst wordt zoals deze is aan de Klant beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie. In het bijzonder garandeert Internet Politie niet dat:

a.        De Dienst zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt;

b.        Door het gebruik van de Dienst de Klant geen slachtoffer wordt van fraude, oplichting of andere (internet)criminaliteit;

c.        Een Melding wordt gegeven bij iedere website die een Risico Website is of bij ieder e-mailbericht dat afkomstig is van een Risico Afzender.

 8.3.            De Melding die betrekking heeft op een Risico Website wordt gegeven voordat de Klant de Risico Website kan openen.

 8.4.            De Dienst dat een Melding wordt gegeven bij een Risico Afzender wordt enkel aangeboden aan de Klant die een Premium Abonnement heeft afgesloten en deze Dienst heeft alleen betrekking op Gmail van Google. 

 8.5.            Indien geen Melding wordt gegeven, dan betekent dat niet dat de website die de Klant bezoekt of het e-mailbericht dat de Klant ontvangt veilig is en dient de Klant nog steeds erop bedacht te zijn dat de website die hij bezoekt een Risico Website kan zijn resp. dat het e-mailbericht dat hij heeft ontvangen van een Risico Afzender kan zijn. 

 8.6.            De Melding betreft slechts een advies.

 8.7.            Internet Politie kan te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aanbrengen aan de Dienst, ingevolge de technische evolutie van de Dienst. Internet Politie waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de Dienst.

 

Artikel 9.                Verplichtingen van de Klant

 9.1.            De Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn internetgebruik, voor rechtshandelingen die hij verricht op een website en voor zijn e-mailcorrespondentie.

 9.2.            Het negeren/wegklikken van een Melding en ieder handelen middels het internet van de Klant is volledig voor risico van de Klant.

 9.3.            De Klant vrijwaart Internet Politie tegen aanspraken door derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met handelingen en gedragingen van de Klant.

 

Artikel 10.             Facturatie en betaling

10.1.            Facturatie voor het Premium Abonnement geschiedt vooraf.

10.2.            De verschillende betaalmogelijkheden waaruit de Klant kan kiezen, staan duidelijk op de website van Internet Politie.

10.3.            Indien betaling middels automatische incasso is overeengekomen en de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan stuurt Internet Politie de Klant een betalingsherinnering.

10.4.            Indien de Klant geen gehoor heeft gegeven aan de betalingsherinnering, dan is de Klant in verzuim en is de Klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

10.5.            Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 11.             Prijswijziging

11.1.            Internet Politie heeft het recht de prijs voor het Premium Abonnement te wijzigen. Indien de prijswijziging van toepassing wordt verklaard op het Premium Abonnement van de Klant, dan wordt de Klant Schriftelijk minimaal 2 maanden voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijs in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

11.2.            Indien de prijs wordt verhoogd en de Klant een Premium Abonnement is aangegaan voor onbepaalde tijd, dan kan de Klant het Premium Abonnement overeenkomstig artikel 7.5 opzeggen.

11.3.            Indien de prijs wordt verhoogd en de Klant een Premium Abonnement is aangegaan voor 1 jaar, dan heeft de Klant het recht het Premium Abonnement tussentijds op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging in werking treedt.

 

Artikel 12.             Contact

12.1.            Voor vragen of klachten over de Dienst kan de Klant op volgende wijzen contact opnemen met Internet Politie:

a.        Via het contactformulier op de website van Internet Politie, zie https://internetpolitie.nl/contact-ons/

b.        Via de e-mail: [email protected]

c.        Via de telefoon: +31(0)854014383 

12.2.            De Klant kan een Risico Website of een Risico Afzender waarvoor geen Melding is gegeven melden aan Internet Politie middels de Extensie of de App.

12.3.            Vragen of klachten worden zo spoedig mogelijk door Internet Politie in behandeling genomen.

 

Artikel 13.             Aansprakelijkheid en verjaring

13.1.            Internet Politie kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a.        Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;

b.        Enige daad of nalatigheid van de Klant.

13.2.            Internet Politie is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hackers, computervirussen of een cyberaanval.

13.3.            Indien de Klant, ondanks het gebruik van de Dienst, slachtoffer is geworden van fraude, oplichting of andere (internet)criminaliteit, dan is Internet Politie niet aansprakelijk voor de schade, zoals financiële en immateriële schade, die de Klant daardoor lijdt.

13.4.            Internet Politie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een handelen en/of nalaten van derden, waaronder (internet)criminelen.

13.5.            Internet Politie is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet functioneren van de Dienst.

13.6.            Indien een Melding is gegeven bij een website die niet een Risico Website blijkt te zijn of bij een e-mailbericht dat niet van een Risico Afzender blijkt te zijn, dan is Internet Politie niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant daardoor lijdt, zoals het missen van informatie die op de website of in het e-mailbericht staat.

13.7.            Internet Politie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruik van het internet, zoals schade aan een computer, mobiel apparaat of software, of voor de kosten om deze schade te herstellen.

13.8.            Iedere aansprakelijkheid van Internet Politie voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste omzet, gemiste besparingen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies van gegevens, bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, reputatieschade en emotionele schade.

13.9.            Indien Internet Politie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking door een rechter of ander bevoegd orgaan niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Internet Politie beperkt tot het bedrag dat de Klant betaald heeft voor de Dienst, met een maximum van de betaalde abonnementskosten voor 1 jaar.

13.10.            De Klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen van schadebeperkende maatregelen.

13.11.            De aansprakelijkheid van Internet Politie ontstaat slechts indien de Klant Internet Politie onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Internet Politie ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten.

13.12.            Elke rechtsvordering verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

 

Artikel 14.             Overmacht

14.1.            Internet Politie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2.            Van overmacht is o.a. sprake indien Internet Politie verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: internetstoring, storing in het e-mailverkeer, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersinvloeden, natuurrampen, stakingen, diefstal, brand, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en regelgeving en fouten in software of (online) diensten van derden.

14.3.            Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van een door Internet Politie ingeschakelde derde partij.

 

Artikel 15.             Ontbinding

15.1.            Internet Politie is bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:

a.        De Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de Klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;

b.        De Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, ingeval de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de Klant van toepassing wordt verklaard;

c.        Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 16.             Intellectuele eigendomsrechten

16.1.            Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de Dienst berusten bij Internet Politie.

16.2.            Aan de Klant wordt een niet-exclusieve licentie verleend om gebruik te maken van de Dienst.

 

Artikel 17.             Beëindiging van dienstverlening

17.1.            Internet Politie kan besluiten te stoppen met zijn dienstverlening en heeft derhalve het recht ingeval van het beëindigen met zijn dienstverlening de Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen. In een dergelijk geval wordt de Klant ruim van te voren in kennis gesteld van de datum waarop Internet Politie stopt met zijn dienstverlening. Indien Internet Politie een Premium Abonnement tussentijds opzegt, dan worden de reeds vooraf betaalde abonnementskosten naar verhouding aan de Klant terugbetaald. Internet Politie is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt doordat Internet Politie stopt met zijn dienstverlening.

 

Artikel 18.             Verwerking van persoonsgegevens

18.1.            Internet Politie verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van Internet Politie raadplegen, zie [link naar privacy beleid op de website].

 

Artikel 19.             Advertenties

19.1.            Door het gebruik van de Dienst gaat de Klant ermee akkoord dat advertenties aan de Klant worden getoond. Door het tonen van advertenties wordt (een deel van) de Dienst gefinancierd.

19.2.            Door het klikken op een advertentie komt de Klant op de website van een adverteerder. Internet Politie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop adverteerders met persoonsgegevens van de Klant omgaan. Voor meer informatie daaromtrent dient de Klant het privacy beleid van de betreffende adverteerder te raadplegen.

 

Artikel 20.             Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

20.1.            Op elke Overeenkomst tussen Internet Politie en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

20.2.            Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20.3.            Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Internet Politie gevestigd is. De Klant heeft 1 maand de tijd nadat Internet Politie zich Schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

 

 

Vragen, opmerkingen of suggesties?
Aarzel niet om contact met ons op
te nemen. 

Vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Contacteer via email

Ons team staat klaar voor jou.

Ons hoofdkantoor

Voor een afspraak kun je hier terecht.

Jagerserf 7

Ermelo, Nederland

We horen graag van je

Vul ons contactformulier in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.
Of je kan altijd bij ons terecht via [email protected]